Regulamin

Regulamin


Ze względu na charakter naszych usług oraz wykorzystanie własności intelektualnych (np. grafik, projektów 3D) nadsyłanych przez klientów, musieliśmy stworzyć poniższy regulamin.

I. Definicje
1. PS CUSTOMS - oznacza PS CUSTOMS Piotr Sarna z siedzibą w Pogorzeli, ul. Słowicza 1, 05-430 Pogorzel,  gm. Celestynów, pow. otwocki, woj. mazowieckie, NIP 9522065635.
2. Umowa - oznacza umowę na wykonanie usługi.
3. Zlecenie - oznacza dokument w formie pisemnej (drukowanej lub cyfrowej), określający warunki Umowy stanowiącej ofertę firmy PS CUSTOMS.
4. Zleceniodawca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub podmiot nie posiadający osobowości prawnej, która składa w PS CUSTOMS zlecenie.
5. Modyfikacja Zlecenia - oznacza zmianę ustalonych czasów lub miejsc odbioru/dostarczenia usługi, nie powodującą zmniejszenia wartości zlecenia, ani zmiany uzgodnionego terminu rozpoczęcia i zakończenia jego realizacji.
6. Zmiana Zlecenia - oznacza zmiany inne niż modycikacja zlecenia.
7. Zadatek - zastrzeżenie umowne, służące zabezpieczeniu obu stron umowy. Strona, która nie wykona swojego zobowiązania, traci zadatek, jeśli sama go dała, albo zobowiązana jest go zwrócić w dwukrotnej wysokości, jeśli sama nie wywiąże się z wykonania zlecenia.

II. Postanowienia ogólne
1. PS CUSTOMS nie poności odpowiedzialności za treść lub formę wykonywanych usług.
2. Podpisując lub wysyłając drogą cyfrową Zlecenie, Zleceniodawca oświadcza, że ma prawo posługiwać się użytymi w nim informacjami, danymi, znakami towarowymi oraz wszelkimi pozostałymi elementami podlegającymi ochronie prawnej oraz, że zlecenie nie jest sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami.
3. Agencje reklamowe i inni pośrednicy reklamowi, działający w imieniu i na rzecz swoich klientów, są solidarnie odpowiedzialni z osobami, które reprezentują wobec PS CUSTOMS za regulowanie należności, wynikających z przyjętych Zleceń.
4. Obowiązek naprawienia wszelkich szkód wyrządzonych INTERIA.PL w związku z treścią lub formą zlecenia (wraz z kosztami procesowymi oraz innymi uzasadnionymi kosztami poniesionymi w związku z roszczeniami osób trzecich) spoczywa na Zleceniodawcy.
5. PS CUSTOMS może w każdym czasie bez prawa do odszkodowania:
     a) odmówić wykonania zlecenia, albo
     b) żądać zmiany zlecenia,
jeżeli treść lub forma zlecenia są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami, polityką PS CUSTOMS albo osoba trzecia, właściwy organ lub instytucja zgłosiły zastrzeżenia dotyczące zlecenia, albo
     c) odmówić zlecenia lub je wstrzymać, jeżeli PS CUSTOMS nie otrzymała lub otrzymała z opóźnieniem płatności za wcześniejsze zlecenia.

III. Zawarcie umowy
1. Jako dzień zawarcia umowy PS CUSTOMS przyjmuje dzień w którym zleceniodawca dostarczy firmie:
     a) Zlecenie wraz z opisem technicznym,
     b) Akceptację materiałów do wykonania zlecenia, jeśli takowa jest wymagana przy zleceniu,
     c) Zadatek na zakup materiałów potrzebnych do realizacji zlecenia, jeśli takowy jest wymagany przy zleceniu.*
                                                                            *w przypadku wpłaty na konto decyduje data zaksięgowania pieniędzy
2. Zleceniodawca będzie poinformowany o spełnieniu warunków z w/w punktu i zawarciu umowy.
3. Każdy zleceniodawca, który nie zastrzeże inaczej w umowie, przenosi na PS CUSTOMS prawa do publikacji treści związanych z realizacją zamówienia. Treści te mogą być użyte przez PS CUSTOMS w formie portfolio zarówno na stronie pscustoms.pl, jak i w mediach społecznościowych.

IV. Modyfikacja i anulowanie zlecenia
1. PS CUSTOMS gwarantuje zleceniodawcy możliwość:
     a) modyfikacji zlecenia
     b) anulowania zlecenia
2. Zmiany zlecenia wykraczające poza modyfikację zlecenia są równoznaczne z anulowaniem zlecenia. 
3. Oświadczenie modyfikujące zlecenie powinno zostać dostarczone do PS CUSTOMS nie później niż na 24 godziny przed zamówieniem materiałów (jeśli zmianie ulega materiał) lub nie później niż na 24 godziny przed rozpoczęciem etapu prac których dotyczy zmiana. W rozumieniu art. 66 k.c. PS CUSTOMS zastrzega, że przyjmie taką ofertę w miarę istniejących możliwości.
4. Oświadczenie anulujące zlecenie powinno zostać dostarczone do PS CUSTOMS nie później niż na 3 dni robocze przed rozpoczęciem prac związanych z zamówieniem.

V. Odbiór zlecenia

1. Zleceniodawca zobowiązany jest odebrać wykonane zlecenie w przeciągu 14 dni od potwierdzenia przez PS CUSTOMS wykonania zlecenia, chyba że w umowie postanowiono inaczej.
2. Usługi i przedmioty wykonane przez PS CUSTOMS będą wydawane do odbioru zleceniodawcy po zaksięgowaniu pełnej wpłaty za nie, chyba że w umowie postanowiono inaczej.
3. W przypadku wysyłki przedmiotów zleceniodawca zobowiązany jest opłacić również koszta przesyłki przed jej wysłaniem.

VI. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. W przypadku, gdy z winy PS CUSTOMS nie nastąpi realizacja zlecenia lub wystąpią wady, PS CUSTOMS zobowiązuje się do poprawienia zlecenia w ustalonym ze zleceniodawcą terminie lub dokonania nowych ustaleń ze zleceniodawcą.
2. Zleceniodawca traci uprawnienia z tytułu ewentualnych wad zlecenia, jeżeli nie zawiadomi PS CUSTOMS o wadzie (nie zgłosi reklamacji) w terminie 14 dni od daty wystawienia VAT za realizację zlecenia lub opóźnia się z zapłatą za poprzednio zrealizowane
zlecenia.
3. W przypadku wystawienia faktury przed zleceniem, termin powyższy liczony jest od daty wykonania zlecenia.
4. PS CUSTOMS udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 21 dni od daty otrzymania reklamacji.
5. Złożenie reklamacji nie wstrzymuje płatności wynikających z innych zleceń.
6. Ze względu na usługowy charakter działalności PS CUSTOMS, zgodnie z art. 561 k.c. PS CUSTOMS może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.
7. Z w/w powodów nie jest także możliwy zwrot produktów wykonanych w zleceniu dla zleceniodawcy.

VII. CENY/FAKTURY/PŁATNOŚCI
1. Wszystkie koszty związane z obowiązującymi w Polsce podatkami pokrywa zleceniodawca.
2. Cenę ustala się w oparciu o ustalenia związane z konkretną usługą.
3. Faktury wystawiane są zgodnie z obowiązującym prawem, w terminie ostatniego dnia realizacji zlecenia.
4. Płatności za faktury mogą być realizowane przelewem lub gotówkowo.
5. W przypadku braku płatności za faktury, PS CUSTOMS będzie naliczać odsetki ustawowe za opóźnienia.
6. W przypadku opóźnienia płatności, PS CUSTOMS zastrzega sobie prawo wstrzymania zlecenia oraz prawo do odstąpienia od zlecenia w całości lub w części, za zapłatą przez zleceniodawcę kary umownej, zgodnie z zasadami Anulowania Zlecenia. 

VIII. SIŁA WYŻSZA
1. PS CUSTOMS nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nie wykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umów, jeśli jest ono następstwem zdarzeń pozostających poza jej kontrolą, w tym w szczególności, choć nie wyłącznie: jakiegokolwiek wybuchu wojny lub grożącego wybuchu wojny; aktów, decyzji lub veta instytucji rządowych, umów rządowych lub międzynarodowych, strajków, lockautów lub innych działań protestacyjnych, powodzi, pożarów, eksplozji, awarii sieci INTERNET lub jej części, sieci energetycznej, awarii komputerowych systemów nadzoru i dystrybucji lub innych przejawów siły wyższej.
2. W przypadku zaistnienia zdarzenia tego rodzaju PS CUSTOMS zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić zleceniodawcę i zaproponować, jeśli będzie to możliwe, inne terminy realizacji zamówienia.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie w szczególności przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i Kodeksu Cywilnego.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 maja 2019.
3. Regulamin, umowy lub oświadczenia stron z nimi związane podlegają prawu polskiemu.
4. Podpisując zlecenie zleceniodawca oświadcza, że wszelkie spory wynikające ze stosowania regulaminu, zawartych umów lub oświadczeń stron z nimi związanych rozstrzygane będą przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby PS CUSTOMS.
5. PS CUSTOMS zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu w każdym czasie.
6. W przypadku odmowy akceptacji nowych warunków regulaminu przez zleceniodawcę w trakcie trwania umowy zawartej przed datą zmiany regulaminu, umowa pomiędzy zleceniodawcą, a PS CUSTOMS wygasa, chyba że zlecenie zostało rozpoczęte przed zmianą regulaminu. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym zlecenie będzie prowadzona do jej zakończenia na dotychczasowych zasadach.
Copyright ©2019 PS CUSTOMS, All Rights Reserved.
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem